KËNDI I MËSUESIT
Burimet e planet mësimore të mëposhtme që janë vënë në dispozicion për t’u shkarkuar nga interneti, shërbejnë për të ndihmuar mësuesit të gjallërojnë mësimin në klasë, të përgatisin vizitat shkollore në ekspozitë ose të rrisin interesin e studentëve.