КАЛЕНДАР
11.04.2012
ОТВОРАЊЕ ВО „КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ“ ВО БЕЛГРАД
Изложбата „Балканска приказна“ (A Balkan Tale), се отвора во вторник, 19 ЈУНИ во
„Конак кнегиње Љубице“ (Музеј на град Белград), ул. Кнеза Симе
Марковиќа, 8. Изложбата ќе трае до 19 Август, 2012

Работно време:
вторник, среда, петок и сабота: 10.00-17.00 часот
четврток: 12.00-20,00 часот
недела: 10.00-14.00 часот