ИНФО
ЗАСЛУГИ
ПРЕС
КОНТАКТ
Организатори
на проектот:
проект насо поддршка од Европската унијапродуциран одПартнер

Продуценти
Реа Апостолидес и Јури Авероф, „Анемон продакшнс“, Гете-Институт, Атина
Уредник
Проф. д-р ХРИСТИНА КУЛУРИ, Универзитет за социјални и политички науки „Пантеион“, Атина
Историски
советник
Проф. д-р ТУЛАЈ АРТАН, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул
Фотографи
Јута Бенценберг
Иван Блажев
Самир Карахода
Камило Нолас
Иван Петровиќ
Историчари
Проф. д-р ХАЛИЛ БЕРКТАЈ, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул
Д-р ФРАШЕР ДЕМАЈ, Институт за историја, Приштина
Проф. д-р ФЕРИТ ДУКА, претседател на Катедрата за средновековни и османлиски студии на Институтот за историја, Тирана
Д-р ЕЛИЈАС КОЛОВОС, Катедра за историја и археологија, Критски универзитет, Ретимно
Проф. д-р ИРЕНА СТЕФОСКА, Институт за национална историја, Одделение за античка и средновековна историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Д-р РАДИНА ВУЧЕТИЌ, Катедра за историја, Филозофски факултет, Универзитет во Белград
Партнери
Анила Бербери – Албански фонд за споменици
Хајрула Чеку – „ЕЦ ма ндруше“
Саша Јањиќ – „Ремонт“
Ивана Петкановска – ЦеПроСАРД
Дизајн
dolphins/communication design
www.dolphinsonline.gr
Координатор
на продукција
Леонидас Лијамбејс
Маркетинг
менаџер
Селини Ефтимиу
Помошник
продуцент
Електра Пепа
Документарен филм
„Балканска приказна“ (Silent Balkans)
Режија: Андреас Апостолидис
Слика: Стелиос Апостолопулос
Монтажа: Џорџ Хелидонидис
Веб-дизајн
и програмирање
dolphins/communication design
www.dolphinsonline.gr
Печатење
на изложбени фотографии
A. & N. Kyriakidis, Graphicon, Aтина
PERFUMES
ADVISOR
Orestis Davias,
Biologist-Author
Монтажа
на звук
ABOUT:
Андреас Диктиопулос
Герт Вермаер
Превод
и лектура
Димитрис Салтабасис
Уредување
на текст на англиски јазик
Александра Пел
Уредување
на текст на грчки јазик
Лито Цекура
Превод на македонски јазик
Викторија Радевска
Рецензија на превод
Драги Ѓоргиев
Лектура на македонски јазик
Нада Костова
Лектура на македонски јазик – публикација
Светлана Давкова-Ѓоргиева
Посебна благодарност до
Махиел Кил
Овој проект е реализиран со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа изложба е исклучива одговорност на Гете-Институт и во никој случај не може да се смета дека ја изразува позицијата на ЕУ.