Вовед
Како денес на Балканот дојде до губење на сеќавањето за етничкиот и верскиот соживот за време на Османлиската Империја.