Посетата на султанот
Според единствената архивска снимка од посетата на султанот Мехмед Решид V во Солун и во Битола во 1911 година. Снимен од браќата Манаки, филмот jа прикажува разновидноста на етничките и верските групи во градот, пред почетокот на балканските војни.