Првата балканска војна
Во 1912 година, Србија, Бугарија, Грција, Романија и Црна Гора објавиле војна против Османлискaта Империја.