Втората балканска војна
Победата на балканските сојузници ја присилила Османлиската Империја да се откаже. Но мирот бил далеку. Во јуни 1913 година Бугарија ги нападнала Грција и Србија со цел да заземе повеќе земја. Тоа бил почетокот на Втората балканска војна.