O PROJEKTU
O NAMA
BIOGRAFIJE
FILM
ZVUK I MIRIS
GALERIJA
360 VIRTUAL
HISTORIANS

UREDNICA PROJEKTA


Prof. Dr. CHRISTINA KOULOURI
Profesorka moderne i savremene istorije, Panteion univerzitet društvenih i politi?kih nauka, Atina Gr?ka.
Predsednica Komiteta za istorijsko obrazovanje pri Centru za demokratiju i pomirenje u Jugoisto?noj Evropi.


Završila je studije na Atinskom univerzitetu, Školi za visoko obrazovanje u društvenim naukama i Univerzitetu Pariz 1 – Panteon – Sorbona gde je i doktorirala 1990. godine.
Dobitnica je nagrade ‘Nicolas Svoronos’ za istorijska istraživanja i objavljena dela, 1994. godine. ?lanica je komiteta za autorizaciju srednjoškolskih udžbenika iz istorije u Gr?koj, kao i radne grupe Saveta Evrope za “U?enje i podu?avanje istorije Evrope XX veka” (1996-2000). U 2010. godini bila je viši nau?ni saradnik u Zajedni?koj jedinici za istraživanja IRICE (Identiteti, me?unarodni odnosi i evropske civilizacije) - CNRS (Centar za nacionalna nau?na istraživanja) i Univerzitetu Paris 1 Panteon-Sorbona.
Autorka je nekoliko knjiga i tekstova o predavanju istorije, istoriji istoriografije, školskim udžbenicima, nacionalnom identitetu i istoriji sporta. Tako?e je urednica ?etri priru?nika (alternativnog obrazovnog materijala) za podu?avanje u modernoj i savremenoj istoriji Jugoisto?ne Evrope.

SAVETNICA ZA ISTORIJU

- Prof. Dr. TÜLAY ARTAN, Sabanci univerzitet, Istanbul

ISTORI?ARI
Prof. Dr. HALIL BERKTAY, Sabanci univerzitet, Istanbul
- Dr. FRASHER DEMAJ, Institut za istoriju, Priština
- Prof. Dr. FERIT DUKA, Šef Katedre za srednjovekovne i otomanske studije na Institutu za istoriju, Tirana
- Dr. ELIAS KOLOVOS, Odeljenje za istoriju i arheologiju, Univerzitet na Kritu, Retimno
- IRENA STEFOSKA, Institut za nacionalnu istoriju, Odeljenje za anti?ku i srednjovekovnu istoriju, Univerzitet Sv. Kirila i Metodija, Skoplje
- Dr. RADINA VU?ETI?, Odeljenje za istoriju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu